1) Stejnosměrný proud

Občan v demokratické společnosti – při výuce by měl mít možnost a schopnost

vyjádřit veřejně své názory a postoje, schopnost přijímat názory druhých, naučit

se pracovat v týmu a hledat kompromisy při řešení problémů. Učit se orientovat v

masových médiích, internetu a kriticky je hodnotit.

- proudové pole

- základní zákony elektrotechniky- děliče

- práce a výkon elektrického proudu

- řešení jednoduchých el. obvodů

- zdroje stejnosměrného napětí a proudu2) Elektrostatické pole

Člověk a svět práce - seznámení s možností profesního,

uplatnění po absolvování daného vzdělání

a možnostmi dalšího rozšiření svých znalostí a vědomostí (vyhláška 50).

- Columbův zákon

- elektrické vlastnosti izolantů

- polarizace dielektrika

- kapacita, kondenzátor

- elektrostatické jevy v praxi3) Magnetické pole

- fyzikální podstata magnetismu

- permanetní magnet, elektromagnet

- veličiny magnetického pole

- vlastnosti magnetického pole

- vlastnosti mag. látek nelinearita μ4) Elektromagnetická indukce

- indukční zákon

- vlastní a vzájemná indukčnost

- ztráty

5) Střídavý proud

Člověk a životní prostředí – žák by si měl svojit citlivý přístupk živé i neživé

přírodě a osobní odpovědnosti za zlepšování životního prostředí na Zemi.

Použít k výrobě proudu obnovitelných a omezit těžbu.

- základní pojmy

- vznik napětí a proudu

- hodnoty stř. I a U, fázory

- jednoduché a složené obvody R, L, C

- rezonance

- výkon, účiník, trojfázová soustava,

měření proudu a napětí6) Lineární a nelineární prvky

Informační a komunikační technologie - připrava k práci s prostředky

infornařních a komunikačních technologií a efektivně je využívat

pro svou práci.Seznámí se s vývojem a současnou dostupnou elektronikou.

- prvky R,L,C základní vlastnosti

- polovodiče – diody, tranzistory

- integrované obvody

- derivační, integrační článek