Topic outline

 • Topic 1

  FORMÁLNÍ POŽADAVKY A JINÉ NÁLEŽITOSTI PRÁCE:·

  • Student pracuje na práci dle zadání pod vedením konzultanta nebo vedoucího práce
  • Při kontrolních dnech předvede stav práce a akceptuje případné připomínky a doporučení vedoucího práce
  • Student vypracuje zprávu o řešení zadání a základní dokumentaci k aplikaci v rozsahu minimálně 10 stran textu. Tištěnou zprávu ve dvou vyhotoveních včetně příloh a zprávu v elektronické podobě (CD) odevzdá na sekretariátě školy. Zpráva bude obsahovat následující náležitosti:
   • Titulní list dle vzoru
   • Zadání (vloženo do zprávy)
   • Prohlášení (dle vzoru - bod 6 tohoto kurzu)
   • Krátkou anotaci, případně úvod
   • Popis řešení zadání
   • Experimentální část a dokumentaci k ní - dle potřeby
   • Závěr
   • Seznam všech použitých zdrojů informací (dle Autorského zákona)
   • Přílohy dle potřeby
  • Pro vyvázání postačuje drátková nebo kroužková vazba
  • Číslujete až stránky s obsahem, úvodní stránky jsou číslovány jiným typem číslování, římsky, titulní list číslo nemá

  • Termín odevzdání: 20.dubna 2012 do 12:00 hod
  • Výsledky řešení student musí obhájit vhodnou formou před maturitní komisí
   • Obhajoba může trvat maximálně 30 minut
   • Součástí obhajoby bude prezentace práce, předvedení funkčnosti aplikace, seznámení s výsledky řešení a odpovědi na otázky komise
  • Vedoucí práce a oponent zpracují posudek práce a navrhnou hodnocení, student bude minimálně 14 dní před obhajobou práce s posudky seznámen
  • Student při obhajobě zodpoví všechny otázky oponenta uvedené v oponentském posudku
  • Topic 4

   CITACE

   Jak citovat v maturitní práci můžete nastudovat v přiloženém pdf manuálu, případně můžete vyzkoušet generátor citací Generator 2.0, který používá citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690. Najít jej můžete na adrese:
   www.citace.com
  • Topic 6

   PROHLÁŠENÍ o použití práce

   Podepsáním tohoto prohlášení stvrzujete, že jste byli seznámeni s pravidly pro užití vaší práce ze strany SŠITSP a že s těmito pravidly souhlasíte. Prohlášení si vytiskněte, podepište a vložte jej do své práce.

  • Topic 7

   PRÁCE Z LOŇSKÉHO ROKU

   jsou dostupné na školním intranetu na adrese

   http://fenix.sspbrno.cz:8080/E%20-%20Studenti/.

   Všechny práce jsou umístěny v sekci 04 Závěrečné maturitní práce IT. V případě více prací různých žáků na jedno téma jsou práce odlišeny číslem. Souborový server je dostupný pouze v budově školy. Pomocí tlačítek lze provést jednoduché stažení vybrané práce, případně všech prací najednou do ZIP.

   Práce svých kolegů můžete použít v souladu s Autorským zákonem.